صادرات نفت ایران به آرامی در حال افزایش است

با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده می‌توان به صادرات بیشتر نیز امیدوار بود.  

 

 

 

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: ایران به آرامی در حال افزایش فروش نفت است و با برنامه ریزی های انجام شده می توان به صادرات بیشتر نیز امیدوار بود.

 

 

 

 

سید موسی موسوی گفت: هرچند صنعت نفت ایران با تحریم روبه رو است، اما در همین مدت شاهد افزایش فروش و صادرات نفت هستیم.

 

وی افزود: با برنامه ریزی های وزارت نفت می توانیم صادرات و فروش نفت را بیش از این نیز افزایش دهیم، این موضوع می تواند بعضی از مشــکلات اقتصادی کشــور را برطرف کند.

 

عضو کمیســیون انرژی مجلس به موضوع تهاتر نیز اشــاره و تصریح کرد: برای تأمین منابع مالی تکمیل پروژه ها باید چاره ای اندیشیده شود، از این رو استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی از راه های تأمین منابع مالی پروژه های عمرانی کشــور است.

 

موســوی بیان کرد: استفاده از تهاتر نفتی سبب افزایش جذابیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های زیرســاختی و حمل و نقل ریلی و جاده ای می شــود.

 

 

جواد اوجی، وزیر نفت در حاشیه نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته بود: با توجه به نیاز دنیا به انرژی و با استفاده از توان و ظرفیت دســتگاه سیاســت خارجی، فروش نفت به صورت تهاتری در دستور کار ما قرار گرفته اســت، در این زمینه تهاتر نفت با کالا و ســرمایه گذاری از روش هایی است که انجام می شود.

منبع خبر: روزنامه اقتصادی روزگار - 23 آبان 1400

دیدگاه کاربران