بخش ها

مراحل ورود كالا

  • خانه
  • مراحل ورود كالا ...
ذکر مقصد در اسناد حمل کالا از سراسر جهان: S.S.E.Z/IRAN (ايران/ منطقه ويژه اقتصادی سيرجان)

ذکر مقصد در اسناد حمل کالا از سراسر جهان: S.S.E.Z/IRAN (ايران/ منطقه ويژه اقتصادی سيرجان)

برای واردات کالا به منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، مراجعه حضوري يا تلفني به دفتر ستاد تهران (سازمان عمران كرمان) و مشاوره با كارشناسان حوزه امور گمركي جهت آگاهي از مقررات ورود ، نگهداري و ترخيص كالا، لازمه یک تجارت موفق است. ذكر نام اختصاري منطقه ویژه سیرجان در اسناد حمل از مبدأ به عنوان مقصد نهايي S.S.E.Z/IRAN (ايران- سيرجان – منطقه ويژه اقتصادي ) و ذكر FCA,FOT,DDU در اوراق حمل از کشور مبداء به مقصد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، الزامی است.

مشاوره و هماهنگي قبل از خريد و حمل كالا

1)     مراجعه حضوري يا تلفني با دفتر ستادي تهران (سازمان عمران كرمان)و مشاوره با كارشناسان حوزه معاونت امور گمركي منطقه جهت آگاهي از مقررات ورود ، نگهداري و ترخيص كالا

2)     ارائه درخواست كتبي ورود كالا به منظور هماهنگي قبلي

3)      اخذ مجوز ورود كالا با ذكر مشخصات از دفتر ستادي تهران ويا منطقه

4)     ارئه مجوز به شركت حمل و نقل جهت ارائه به گمركات مبادي ورودي

  اسناد حمل  کالا

1)     ذكر نام اختصاري منطقه در اسناد حمل از مبدأ به عنوان مقصد نهايي S.S.E.Z/IRAN(ايران- سيرجان – منطقه ويژه اقتصادي )

2)     عقد قرارداد با شركت حمل و نقل

3)     اخذ پرونده با ذكر  ,FCA,FOT,DDU و حمل توسط شركت حمل و نقل بر اساس شرايط خريد كالا ( اخذ پروفرما با ذكر : ايران و منطقه ويژه اقتصادي سيرجان ) از كشور مبدأ به مقصد گمركات مبادي ورودي يا منطقه

مراحل ورود كالا
منبع: ندارد
بازدید: 56
شنبه 28 مرداد 1396