بخش ها

مزیت صادراتی

مزیت صادراتی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

مزیت صادراتی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

معافیت کالاهای صادراتی تولید شده در منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در داخل کشور و امکان صادرات بدون سپرده کالاهایی که توسط واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در منطقه تولید شده است، از مزایای ویژه منطقه اقتصادی سیرجان است. برای تولیدکنندگان و بازرگانان عمده، امکان ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای خارجی وارد شده به منطقه ویژه به مقصد سایر کشورها و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز با حداقل تشریفات اداری فراهم است.

معافیت کالاهای صادراتی تولید شده در منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در داخل کشور و امکان صادرات کالاهایی که توسط واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در منطقه تولید شده است.

امکان ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای خارجی وارد شده به منطقه ویژه به مقصد سایر کشورها و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حداقل تشریفات اداری

معافیت کالاهای صادراتی تولید شده در منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در داخل کشور

امکان صادرات مواد اولیه، محصولات و کالاهای تأمین شده از سرزمین اصلی به مقصد سایر کشورها و یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

امکان صادرات کالاهایی که توسط واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در منطقه تولید شده است

مزیت صادراتی
منبع:
بازدید: 203
شنبه 28 مرداد 1396