بخش ها

بهای اراضی

بهای اراضی منطقه ویژه با کاربری های مختلف

بهای اراضی منطقه ویژه با کاربری های مختلف

قیمت اراضی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان هر ساله در اسفندماه حسب مصوبه شورای مدیریت سازمان عمران کرمان و با توجه به ارزش افزوده امکانات و تاسیساتی که در منطقه فراهم شده است تعیین و رسما چاب و ابلاغ می شود. زمینهای صنعتی و انبار 30% از هزینه تاسیسات زیربنایی زمین مورد تقاضا به صورت نقد در هنگام عقد قرارداد واگذاری زمین و مابقی طی 20 قسط سه ماهه از متقاضیان دریافت می شود، اما زمینهای مسکونی 50% از هزینه تاسیسات زیربنایی زمین مورد تقاضا به صورت نقد در هنگام عقد قرارداد واگذاری زمین و مابقی طی 10 قسط سه ماه از متقاضیان دریافت می شود. واگذاری اقساطی اراضی بدون بهره و کارمزد می باشد


شرایط پرداخت:                                                                                     

زمینهای صنعتی و انبار 30% از هزینه تاسیسات زیربنایی زمین مورد تقاضا به صورت نقد در هنگام عقد قرارداد واگذاری زمین و مابقی طی 20 قسط سه ماه از متقاضیان دریافت می شود.

زمینهای مسکونی 50% از هزینه تاسیسات زیربنایی زمین مورد تقاضا به صورت نقد در هنگام عقد قرارداد واگذاری زمین و مابقی طی 10 قسط سه ماه از متقاضیان دریافت می شود.

تبصره 1- متقاضیان ایجاد واحد صنعتی که اقساط سررسید شده زمین مورد تقاضا را بموقع پرداخت نموده و موفق به راه اندازی طرح تولیدی خود بر اساس جواز صادره در مدت زمانی کمتر از زمان پرداخت اقساط مزبور شوند(ارائه پروانه بهره برداری) و حداقل 40% از زمین خریداری شده را به زیربنا برده باشند از تخفیف در پرداخت اقساط باقیمانده برخوردار خواهند شد. این تخفیف مشمول طرحهای توسعه واحدهای صنعتی موجود و احداث انبار نمی باشد.

تبصره 2- واگذاری اقساطی اراضی بدون بهره و کارمزد می باشد.
تبصره 3- پرداخت نقدی مشمول 20% تخفیف بخش اقساطی هزینه تاسیسات زیربنایی زمین مورد نظر می باشد.


 

حداقل مساحت قابل واگذاری

کل ارزش هر متر مربع

قیمت زمین

هزینه تاسیسات زیربنایی

انبار

2500 مترمربع

100 ریال

1.000.000 ریال

صنعتی

2500 مترمربع

100 ریال

1.000.000 ریال

تجاری- اداری- خدماتی

700 مترمربع

100 ریال

با توافق

مسکونی فاز 1- اجرایی

250 مترمربع

100 ریال

12.000.000 ریال

مسکونی فاز 1

250 مترمربع

100 ریال

11.000.000 ریال

بهای اراضی
منبع:
بازدید: 760
شنبه 28 مرداد 1396