گزارش آمار عملکرد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

عملکرد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در بهمن ماه 1399  

 

 

عملکرد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در بهمن ماه 1399

 

 

در راستای اهداف تشکیل منطقه ویژه اقتصادی به منظور پشتیبانی از تولید داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، پردازش کالا و ترانزیت کالا، جذب تکنولوژی، ایجاد اشتغال مولد و تحرک در اقتصاد منطقه ای، بخشی از عملکرد منطقه ویژه در بهمن ماه 1399 به شرح جدول آماری ذیل گزارش می شود: