تهاتر، مسیری میانبر برای سرازیر شدن نفت ایران به بازار

عضــو اتحادیــه صادکننــدگان فرآورده هــای نفــت، گاز و پتروشــیمی  

 

 

امکان تهاتر روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن نفت خام با کالاهای مــورد نیاز پروژه های نفتی، برقی و ســاخت مســکن وجود دارد، گفت: تهاتــر می تواند انگیزه ای باشــد که فروشــندگان کالای ایرانی با خریداران مذاکره کنند و آنها را راضی کنند که نفت خام ایران را بخرند.

 

 

ســیدحمید حســینی در گفت و گویی در باره تهاتر نفت و کالا از جمله با کشور ســریلانکا اظهار داشت: ما در ازای طلبی که از سریلانکا داریم که به دلیل تحریم 4 ، 5 سال در این کشور مانده و امکان پرداخت ندارنــد، می توانیم کالا یا چای دریافت کنیم که اگر این کار با قیمت مناســبی صورت بگیرد، اشکالی ندارد؛ زیرا کشــور ســالانه 700 تا 800 هزار تن مصرف چای دارد و چای سریلانکا هم مرغوب و در بازار شناخته شده است، بنا بر این می توانیم تهاتر کنیم.

 

وی افزود: اصولا در شــرایط تحریم مهم ترین مســئله نقل و انتقالات پول است که باعث می شود کشورهای تحریم کننده بتوانند ما را رصد کــرده و برای خریدار مشــکل ایجاد کنند، بنا بر این از هر مسیری که بتوانیم مباحث مبادلات مالی را چه به صورت ارز دیجیتال و یا تهاتر حل کنیم قطعا موثر است.

 

عضــو اتحادیــه صادکننــدگان فرآورده هــای نفــت، گاز و پتروشــیمی در ادامه با بیان اینکه امکان تهاتر روزانه 500 تا 600 هزار تن نفت خام با کالاهای مــورد نیاز پروژه های نفتی، برقی و ســاخت مســکن وجود دارد، گفت: با توجــه به اینکه به دلیل تحریم نمی توانیم به طور رســمی در بازار جهانی حضور و سهم داشــته باشــیم قطعا تهاتر می تواند انگیزه ای باشد که فروشــندگان کالای ایرانی با خریداران مذاکره کنند و آنها را راضی کنند کــه نفت خام ایران را بخرنــد و کالایی را که آمــاده تولید و صــادرات دارند به ما بفروشــند.

 

وی تاکید کرد: در مجموع به شــرطی که تهاتر شفاف و ضابطه مند بوده، تضمین کافی دریافت شــده، از یک مرکز کنترل هدایت شود و چندگانگــی در قیمت ها ایجاد نشــود یعنــی قیمت کالای وارداتی با خرید نقدی متفاوت نباشد، مفید است.

 

به گفته حسینی؛ دولت برای تهاتر ریسک می کند و کار سختی اســت، مکانیزم و هماهنگی این کار آسان نیست و در هر حال اقدام مثبتی در راستای صادرات و فروش نفت خواهد بود.

 

وی در باره امکان تهاتر بنزین و کالا نیز بیان داشــت: ما بنزینی برای صادرات نداریم، ضمن اینکه امکان فروش فرآورده وجود دارد و نیازی به تهاتر نداریم، علاوه بر آن کشــورهای منطقه و هم حاشیه خلیج فارس متقاضی هستند.

 

عضــو اتحادیــه صادکننــدگان فرآورده هــای نفــت، گاز و پتروشــیمی یادآور شــد: بنزین و فرآورده به مانند نفت خام امکان رصد و کنتــرل ندارند و بدون مشــکل جــدی صادر می شوند، اگرچه به دلیل مصرف داخلی و شدت گرفتن قاچاق از ابتدای خرداد ماه بنزینی برای صادرات نداشته ایم.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد مردم - 14 دی 1400

دیدگاه کاربران