درخواست‌ انجمن‌ اقتصاددانان‌ ایران‌ از‌ مرکز‌ آمار‌ برای‌ رفع‌ شبهات‌ آمارهای‌ رسمی

رئیس انجمــن اقتصاددانان ایــران گفت:  

 

 

 

انجمن اقتصاددانان ایران مردادماه از ســه دفتر این مرکز شبهات آمارگیری توضیحاتی خواست تا در این مورد ارائه دهد.

 

 

 

 

 

 

اطلاعاتی کــه از مرکز آمار بیرون می آید معمولا مورد مناقشــه و انتقاد اســت.

 

برخی از اقتصاددان ها این آمار را نادرست و غیرقابل استناد می دانند.

 

یعقوب اندایش (استاد ِ اقتصاد دانشــگاه چمران اهــواز و رئیس انجمن اقتصاددانان ایران) در مورد آماری که از مرکز آمار ایران بیــرون می آید، گفت: انجمــن اقتصاددانان ایران مرداد ماه از ســه دفتر این مرکز خواست تا در شــبهات آمارگیری توضیحاتی ارائه دهند.

 

متأســفانه با گذشت حدود ســه ماه پاسخی به ما نداده انــد.

 

وی گفت: ما یک نامه بــرای آقای دکتر روشن، مدیر دفتر حسابهای اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار، نامه ای بــرای دکتر محزون، مدیر دفتر جمعیت و سرشــماری مرکز آمــار ایران، و نامه ای هم بــرای دکتر حســینی نژاد، مدیر دفتر شــاخص قیمت های مرکز آمار ایران، نوشــتم و خواســتیم در زمینه ی آماری که ارائه می دهند، شفاف سازی کنند.

 

رئیس انجمن اقتصاددانــان ایران گفت: در نامه ی ما بــه این ســه مرکز آمده اســت که بــه منظور بررسی تبیین روش هــا شــفافیت و رفع ابهامــات و هم افزایی در زمینــه تولید آمــار، کارگاهی با حضور تحصیلکردگان و استادان و پژوهشگران اقتصادی برگزار کنند.

 

موضوعاتی که ما درخواست از آنها را داشــتیم عبارت بودند: محاســبه تولید ناخالص داخلی، رصد اقتصادی و شیوه و روش ها و نتایج، شیوه ی محاسبه ی رشد اقتصادی، شیوه ی محاسبه ی هزینه و درآمد خانوارهای ایران، شیوه محاسبه شــاخص قیمتهای مرکز آمار ایران، شیوه محاسبه ی نرخ تورم و ... .  تأکید کرد: این کار می توانســت شبهه ای آمار رســمی وجود دارد را از بین ببرد و سوالاتی که برای متخصصان اقتصادی پیش آمده را پاسخ دهد اما متاسفانه رغبتی به این درخواست نشان داده نشد.

 

این کارشناس مســائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که چه موضوعی سبب شــده نسبت به آمار رسمی شبهه وجود داشته باشد، گفت: ببینید بین مردم آمارهای رســمی و آنچه در واقعیت و زندگی ِ احساس می شود تفاوت وجود دارد؛ مردم این آمار را در رفاه خود احساس نمی کنند.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد مردم - 9 آبان 1402

دیدگاه کاربران