عملکرد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در خرداد ماه 1400

 
در راستای اهداف تشکیل منطقه ویژه اقتصادی به منظور پشتیبانی از تولید داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، پردازش کالا و ترانزیت کالا، جذب تکنولوژی، ایجاد اشتغال مولد و تحرک در اقتصاد منطقه ای، بخشی از عملکرد منطقه ویژه در خرداد ماه 1400 به شرح جدول آماری ذیل گزارش می شود:
 

 


 

 


بازدید:1215