سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در تیرماه سال 1354 و به منظور هدایت و انجام مجموعه ای از وظایف،که پیشتر توسط دستگاه های مختلف اجرائی به انجام می رسید، تاسیس گردید. مجموعه وظایف محوله به سازمان نوع به امور بین المللی و روابط خارجی کشور مربوط می گردند. سازمان وظایف خود را مطابق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات، از جمله قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران، سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور، تامین مالی خارجی اعم از اعطای وام و اعتبارات به سایر کشورها و یا استقراض از منابع بین المللی، و قوانین و مقررات ناظر بر ایجاد و هماهنگی و گسترش روابط با سایر کشورها و مناطق جهان موسسات و نهادهای مالی و بین المللی به انجام می رساند.
 

فعالیت های سازمان به چهار حوزه اصلی قابل تقسیم می باشند.

         - سرمایه گذاری خارجی در ایران

         - تامین مالی خارجی

         - سرمایه گذاری در خارج

         - روابط اقتصادی خارجی

 

ورود به سایت سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران 

 

 


 

 


بازدید:2351
آخرین به روزرسانی: 1399/07/02