ایران‌ برای‌ اولین‌ بار‌ وارد‌ بازار‌ شیل‌های‌ نفتی‌ می‌شود

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران:  

 

 

 

وجود شیل های نفتی در منطقه قالی کوه شهرستان الیگودرز موفقیت بزرگی برای کشــور است که برای اولین بــار ایران را وارد بازار شیل های نفتی خواهد کرد.

 

 

 

 

 

مهدی فکــور در بازدیــد از میدان نفتی شهرستان الیگودرز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۵ سال کار مطالعاتی و میدانی در این منطقه از شهرســتان الیگودرز صورت گرفته و اکیپ هــای مختلف صحرانوردی در این منطقه حضور یافته و نمونه برداری و آزمایشــات لازم را انجام داده اند تــا نتیجه آن رســیدن به قابلیت برداشــت از ایــن میدان رو زمینی باشد.

 

وی با اشــاره به اینکه شــیل های نفتــی ۲ گونه هســتند افزود: یک گونه این شیل ها زیرزمینی هستند که تا اعماق هزار و ۲ هزار متری باید چاه حفر و با روش های بسیار گران استحصال شود که نفت اســتحصال شده نیز ۳۰ تا ۴۰ دلار ارزش افزوده به همراه داشــته باشد تا استخراج، اقتصادی باشد اما خداوند این نعمت را روی زمین در این منطقه به ما داده است.

 

فکور با اشــاره کیفیت شــیل های قالی کوه نسبت به شیل های آمریکا و سایر کشــورهایی که شیل نفتی دارنــد و صاحب فناوری هســتند تصریح کرد: بررسی های میدانی و کارهای آزمایشــگاهی با مشارکت انســتیتوی نفت تهران بــه اتمام رســیده، نمونه آزمایشــگاهی آن موفقیت آمیز بــوده و روش آن نیز پیدا شده که نمونه نیمه صنعتی آن در ابعاد ۱۰ کیلو به صورت پیوسته نفــت و میعانــات نفتــی و گاز بــه همراه داشته است.

 

وی ادامــه داد: در شهرهایی همچون اهواز باید تا عمق ۲ هزار و ۵۰۰ متر حفاری کنیم تا به نفت برســیم در حالی که در ایــن منطقه از قالیکوه شهرستان الیگودرز همین نفت بر روی زمین قرار دارد.

 

مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران با اشــاره به ۲ روش برداشت نفت در این منطقه عنوان کرد: یکی از روش هــای برداشــت به صورت معدنی است که باید از معادن روی زمین برداشت شود و روش دیگر آن به صورت صنعتــی در فرآیندهای نفتی اســت که باید انجام شود اما محققین اکتشاف و انستیتوی نفت روش جدیدی یافت کــرده اند که قابلیت برای شیل های نفتی ایران دارد و ثبت جهانی خواهد شد.

 

فکور اضافه کــرد: کارخانه نیمه صنعتی این روش ساخته شــده و در حال برداشت نفت و میعانات و گاز همراه آن اســت که قیمت بســیار بالایی در اقتصاد بیــن الملل دارد و کمک اقتصادی خوبی برای کشور خواهد بــود و انتظار می رود که کشــور را از بعــد نفــت، گاز و میعانات گازی خودکفا کند.

 

وی با بیــان اینکه با ایــن موفقیت بزرگ جمهــوری اســامی برای اولین بار وارد بازار شیل های نفتی می شــود تصریح کرد: در حالی که تاش ها از ۱۵ ســال پیش شروع شده اســت اما این اتفاق در دولت ســیزدهم روی داده چرا که تاش زیادی بــرای این امــر وارد کرد تا کارخانه نیمه صنعتی آن را که قبا نداشتیم ساخته شد.

 

فکور با اشــاره به انجام برآوردهای اقتصادی این شــیل ها برای کشور عنوان کرد: برای انجام محاســابات آن به عکس هــای هوایی و ماهواره ای نیاز اســت و گمانه زنــی ها تا عمق ۳۰۰ متر نیز صورت گرفته و چاه هم حفر شده اســت حال باید دید که این ظرفیــت تا چه عمقی است.

 

وی با تاکیــد بر اینکــه عیار نفت این منطقــه باید بــرآورد و پس از آن تولید واقعی شــروع شود افزود: امیدواریم طی ۲ تا ســه ماه آینده گزارش فنی و اقتصادی آن از طریق انستیتوی نفت دانشگاه تهران به ما داده و اقدامات عملیاتی آغاز شود.

 

فکور عنــوان کرد: پســماندهای باقیمانده از این شــیل ها بســیار خالص بــوده و دوســتدار طبیعت و محیط زیســت اســت و از همین پســماند در صنایــع مختلف مثل سیمان می توان استفاده کرد یا به عنوان خاک به جای اول برگرداند.

 

وی درخصــوص اشــتغالزایی این شــیل های نفتــی بــرای منطقه عنوان کــرد: به صورت مســتقیم، غیرمســتقیم و سه شــیفته پیش بینی می شــود که حدود از ســه هزار نفر به فعالیت مشــغول شوند که قطعا اولویت بــا نیروهای بومی منطقه خواهد بود.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد ملی - 20 آبان 1402

دیدگاه کاربران