پیشنهاد مادام العمر کردن معافیت های مناطق آزاد

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:  

 

 

 

پیشنهاد مادام العمر کردن معافیت های مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد سالانه بالای ۳ درصد داشته دارند، مثبت ارزیابی می شود، اصولا مناطق آزاد در دنیا به عنوان آزمونی برای اقتصاد آزاد و توسعه صادرات در نظر گرفته می شود.

 

 

 

 

 

دولت سیزدهم در حمایت از تولید اقداماتی را به اجرا گذاشته اســت.

 

برخی کارشناسان اعتقاد دارند، پیشنهادات مطروحه دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات های مســتقیم می تواند گامی در راســتای حمایت از تولید و مقابله با سوداگری باشد.

 

کارشناسان اعتقاد دارند، حمایت از مناطق آزاد و مادام العمر کردن معافیت های مالیاتی شان می تواند اثر بالایی در رونق گرفتن تولید و صادرات در کشور داشته باشد.

 

به ویژه آنان معتقدند که پیشــنهادهای دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در راستای مالیات ستانی بیشتر از فعالیت های سوداگرانه می تواند در حمایت از تولید موثر باشد.

 

به زعم بســیاری، تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند کمک فراوانی به حمایت از تولید بکند.

 

به ویژه این لایحه در راستای مقابله با سوداگری موثر خواهد بود. با توجه به شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم، مشوق های مالیاتی هدفمند در راستای حمایت از سرمایه گذاری های خرد مردمی در نظر گرفته شده است که می توانند سودمند باشند.

 

فریال مستوفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص لایحه اصلاح دولت به مجلس فرستاده است، گفت: پیشنهاد قانون مالیات های مســتقیم که اخیرا مطرح شــده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مســتقیم مبنی بر کاهش حدود ۴۰ درصدی مالیات تولید را بسیار مثبت است و کمک بزرگی به سرمایه گذاری در جهت توسعه یا شکل گیری یک کسب و کار در بخش مولد اقتصاد است زیرا مالیات کمتر به معنای سودآوری بیشتر تولید است و به کمک آن جذابیت تولید نسبت به بخش غیرمولد افزایش خواهد یافت و زمانی که تولید سودآورتر باشد، انگیزه سرمایه گذاری در بخش های مولد بیشتر می شود و کم کم اقتصاد از رکود فاصله می گیرد.

 

به گفته وی، پیشــنهاداتی که در راستای کاهش خام فروشی و توسعه زنجیره ارزش محصولات در قالب لایحه اصلاح مالیات های مستقیم مطرح شده است، به نفع کشور اســت.

 

این امر به افزایش سرمایه گذاری و اشتغال منجر می شود که در شرایط فعلی کشور به شدت مورد نیاز است. مســتوفی گفت: پیشــنهاد مادام العمر کردن معافیت های مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشــد سالانه بالای ۳ درصد داشته دارند، مثبت ارزیابی می شود.

 

اصولا مناطق آزاد در دنیا به عنوان آزمونی برای اقتصاد آزاد و توسعه صادرات در نظر گرفته می شود.

 

لذا اعطای معافیت یکی از پیش نیازهای مناطق آزاد محسوب می شود.

 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: با توجه به پیشنهادهای دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات های مســتقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، افزایش مالیات بخش های غیر مولد اقتصاد و در نظر گرفتن معافیت های مالی هدفمند، این لایحه در کلیت مثبت ارزیابی می شود.

 

اگر دولت پایبند به اجرای آن باشد و تحــولات و اصلاحات دیگر را نیز مورد توجه قرار دهد، می توانیم بگوییم که این لایحه مهم ترین لایحه دولت در تحقق شعار سال خواهد بود.

 

مستوفی در خصوص لزوم تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس خاطرنشان کرد: در ایران متاسفانه تصویب یک قانون بعضا سال ها به طول می انجامد و یا بالعکس در بعضی مواقع تحولات خلق الساعه ایجاد می شود که هر دو غلط است.

 

استفاده از خبرگان حوزه و اظهارنظر کارشناسی باید مبنای تصمیم و تصویب این لایحه قرار بگیرد.

 

باید توجه کرد که تحولات اقتصادی یک شبه و صرفا با تصویب یک قانون اتفاق نمی افتد بلکه تعهد، تجربه و وفاداری به اجرای اصولی و صحیح یک قانون است که سبب ساز ایجاد تحولات مهم در اقتصاد یک کشور می شود.

 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: دولت در تلاش است به تحقق درآمدهای مالیاتی اش بپردازد و از این طریق درآمدهایش را افزایش دهد.

 

باید مراقبت کنیم که در این روند به مردم و فعالان اقتصادی فشاری وارد نشود.

 

دولت باید در این لایحه مکانیسم پاسخگویی در برای فرار مالیاتی شرکت های بزرگ را در نظر بگیرد و با اعمال مشوق ها از تحمیل فشار مالیاتی بر شرکت های کوچک و متوسط بکاهد.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد کیش - 31 اردیبهشت 1403

دیدگاه کاربران