چابهار تبدیل به نگین ترانزیتی منطقه می شود

وزیر راه و شهرسازی:  

 

 

 

بهره برداری از پروژه ریلی چابهار - زاهدان - میلک - ســرخس، چابهار را به قطــب بســیار مهــم اقتصــادی و تبدیــل بــه یــک نگیــن راهبردی، ترانزیتــی در منطقه خواهــد کرد.

 

 

 

 

 

مهرداد بذرپاش در حاشــیه افتتاح 182 کیلومتر بزرگراه در سیســتان و بلوچســتان اظهار کرد: این منطقه کریدور ریلی شمال - جنوبی محسوب می شود که یکی از محورهای مهم آن در قطعه چابهار به زاهدان قرار دارد البته قطعه زاهدان به خاش حدود یک و نیم سال گذشته در دولت سیزدهم به بهره برداری رسیده است.

 

وی ادامه داد: محور بعدی 450 کیلومتر از چابهار تا محدوده خاش است که تا کنون منابع خوبی به این پروژه تزریق شده و بزودی نیز منابع جدیدی به آن تعلق می گیرد تا کار با سرعت بیشتری انجام شود.

 

وزیــر راه و شهرســازی عنــوان کــرد: رئیــس جمهــور شــهید نیــز تا کیــد داشــته تــا پایان ســال 1403 این محور راهبــردی بایــد بــه بهــره بــرداری برســد، در همیــن راســتا قطعات شــمالی از زاهدان تا میلــک از یک طرف، زاهدان تا خراسان جنوبی از سوی دیگر کار این پروژه به سمت خراسان مرکزی و منطقه سرخس در ۱6 جبهه کاری در حال انجام است.

 

وی با اشاره به اینکه بیش از 15 پیمانکار در جبهه های مختلف قطعات شمالی در حال کار هستند بیان کرد: این یکی از اصلی ترین پروژه ها و بزرگترین پروژه ریلی کشور خواهد بــود و همیــن طــور بــه غیــر اهمیــت حوزه ریلی اهمیــت راهبردی و منطقه ای قابــل توجهی دارد.

 

بذرپاش گفت: در کنار قراردادی که اخیرا با کشور هند در بندر شهید بهشتی چابهار منعقد شد و با توجه به توسعه فرودگاهی که در منطقه چابهار انجام می شــود مجموع این بســته بســته ای بســیار مناســب فرودگاهی، بنــدری و ریلــی خواهــد بــود کــه قطعا سیســتان و بلوچســتان را متحول خواهد کــرد.

 

وی تصریح کرد: قطعا با این اقدام چابهار تبدیل به قطب بسیار مهم و یک نگین راهبردی - ترانزیتی در منطقه خواهد بود و سیستان و بلوچستان اصلی ترین تاثیر مستقیم اقتصادی در حوزه عملیات گسترده ترانزیتی را خواهد دید.

 

وزیر راه و شهرســازی خاطرنشــان کرد: این اقدام سیســتان و بلوچســتان را به یکی از شــاهراه های اصلی تردد کالاهای ترانزیتی در منطقه تبدیل خواهد کرد.

منبع خبر: روزنامه اقتصادی روزگار - 12 خرداد 1403

دیدگاه کاربران