تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در مناطق آزاد مغایر قانون است

.  

 

 

در حالی هیئت وزیران اوایل ماه قبل مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس جمهــور در امور اجرایی مناطق آزاد را اصلاح کرده بود که رئیس مجلس در مکاتبه با سرپرست ریاست جمهوری این مصوبه را مغایر قانون اعلام کرد.

 

 

 

 

 

اوایل اردیبهشت ماه امسال هیئت وزیران مصوبه تعیین حجت الله عبدالملکی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را اصلاح کرد.

 

بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 1403/2/5 به پیشنهاد شماره 13504/54103 مورخ 1403/2/1 معاونت حقوقـی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (1) تصویب نامه شماره 232114ت62294هـ مورخ،  1402/12/16 بعد از عبارت «صلاحیت های قانونی دستگاه ها« عبارت» و با رعایت تبصره ذیل ماده (23) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و در هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی «الحاق و جزهای بند یادشده به شرح زیر اصلاح می شود»:

 

الــف- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطــق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصــادی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آنها موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.

 

ب- پیشــنهاد نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به رییس جمهور در راســتای ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

 

ج- پیگیری و نظارت بر اجرا بند (الف) ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395.

 

 

این در حالی اســت که رئیس مجلس شــورای اسلامی طی نامه ای به شرح زیر به سرپرست ریاست جمهوری تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد را غیرقانونی اعلام کرده است؛ بازگشــت به رونوشــت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 18863 ت 62514هـ مورخ 1403/2/8 موضوع اصلاح مصوبه شماره 232114ت 62294 هـــ مورخ 1402/12/16 ناظر به تعیین نماینده ویژه رییس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و همانطور که در رأی ابلاغی شماره 2542 هـ ب مورخ 1403/1/27 ناظر بر مصوبه اصلی که قبلا ابلاغ گردیده اســت، متعاقب بررســیها و اعلام نظر به صدر ماده مقدماتی هیئت بررســی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول از هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد.

 

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.

 

نظر به تبصره ماده (23) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی - ایران مصوب 1395 که مقرر می دارد کلیه، وظایف اختیارات ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی منتقل می گردد و وزیر ذی ربط مسئول اجرا قوانین مرتبط با این مناطق خواهد بود.

 

بنابراین متن مصوبه از این حیث که با وجود قانون خاص در خصوص موضوع موجب تداخل در امور و اخلال در وظایف و اختیاراتی اســت که قانون گذار به موجب قانون موخر بر قوانین حاکم بر مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب سال های 1372 و 1384 بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده اســت و وزیر این وزارتخانه را مسئول اجرا قوانین مرتبط با این دو حوزه می شناسد، مغایر قانون است.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد کیش - 23 خرداد 1403

دیدگاه کاربران