تهران میزبان 41 هیات دیپلماتیک در اجلاس مجمع گفت و گوی آسیایی

سرپرست وزارت امور خارجه مطر ح کرد:  

 

 

 

سرپرســت وزارت امــور خارجــه از میزبانــی 41 هیات دیپلماتیک در اجاس مجمع گفت و گوی آسیایی (ACD) در تهران خبر داد.

 

 

 

 

 

 

علــی باقــری کنــی سرپرســت وزارت امــور خارجــه جمهــوری اســلامی ایــران در مطلبــی در صفحــه شــخصی خود در فضای مجازی نوشــت: مفتخریم کــه فــردا در تهــران میزبــان اجــلاس وزیــران مجمــع گفت و گــوی آســیایی (ACD) باشــیم و ریاســت ایــن اجلاس را بر عهده بگیریم.

 

وی افــزود: 41 هیــات از وزیــران و ســازمان های بیــن المللی در این اجلاس شرکت خواهند کرد.

 

باقری همچنین عنوان داشت: این رویداد بستری بــرای تقویــت همــکاری میــان کشــور های آســیایی فراهــم می کنــد و نشــان دهنــده تمایــل آســیایی به چندجانبه گرایی و فرا گیری است.

 

ریاســت نشســت وزرای خارجــه کشــور های عضــو مجمع گفت و گوی آســیایی (ACD) از مهرماه ســال 1402 بــر عهــده جمهــوری اســلامی ایران قــرار گرفته اســت.

 

بیشــتر از 30 کشــور در ســطح وزیر، قائم مقام یا معاونین ذیربط وزرای خارجه و فرستادگان ویژه کشور های عضو در این نشست که به میزبانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود مشارکت خواهند داشت.

 

روز دوشنبه اجلاس رسمی با سخنرانی علی باقری کنــی سرپرســت وزارت امــور خارجه کشــورمان برگزار خواهد شد.

منبع خبر: روزنامه اقتصادی روزگار - 4 تیر 1403

دیدگاه کاربران