تجارت خارجی به 40 میلیارد دلار رسید

رئیس کل گمرک:  

 

 

 

رضوانی فر گفت: میزان صادرات غیر نفتی کشور در سه ماهه امسال با افزایش ۷.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۱۳.۵ میلیارد دلار رسیده است.

 

 

 

 

 

محمــد رضوانی فر معاون وزیــر اقتصاد گفت: میزان وزنی صــادرات غیرنفتی در ســه ماهه امســال ۳۷.۸ میلیون تن بوده که افزایش ۵.۶ درصدی نســبت به مدت مشابه ســال قبل را تجربه کرده اســت.

 

همچنیــن، میزان صادرات کشور با احتساب نفت خام و نفت کوره، خدمات فنی مهندســی و تجارت چمدانی ۲۵.۷ میلیارد دلار بوده است.

 

وی ارزش تجارت خارجی کشور (مجموع واردات و صادرات) در ســه ماهه نخســت سال ۱۴۰۳ را ۴۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: در ســه ماهه نخست سال ۱۴۰۳، با احتساب صادرات نفت خام و نفت کوره (اعلام شــده توســط وزارت نفت) و خدمات فنی و مهندسی، شاهد ۱۱.۴ میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی و بدون احتســاب صادرات نفت خام و نفت کوره، خدمات فنی و مهندســی، حدود ۸۰۰ میلیون دلار کســری تجارت خارجی بوده ایم.

 

به گفته رئیس کل گمرک، در ســه ماهه امسال ۱۵.۶ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۶.۲ میلیارد دلار صادر شده است که افزایش ۷.۲۶ درصــدی در وزن و ۸.۸۵ درصــدی در ارزش را نشــان می دهد.

 

همچنین سه قلم عمده کالا های صادراتی در سه ماهه نخست سال جاری، به گاز طبیعی مایع شده با ۱.۶ میلیارد دلار، پروپان مایع شــده با ۸۶۴ میلیون دلار و متانول با حدود ۶۰۴ میلیون دلار اختصاص داشت.

 

رضوانی فــر افزود: در بین ده قلم عمده کالا های صادراتی، بیشــترین رشد ارزشی به گاز های نفتی و هیدروکربور هــای گازی شــکل مایع شــده با ۸۷ درصــد، پلی اتیلن گریــد فیلم با ۶۳ درصد و میله های آهنی یــا فولادی با ۱۸ درصد افزایش، اختصاص داشت.

 

وی در خصــوص کالا هایی کــه در بین ده قلم عمده کالا های صادراتی، دارای بیشترین کاهش در ارزش بودند، بیان کرد: بوتان مایع شــده با ۱۳ درصد، شــمش از آهن و فولاد با ۹ درصد و گاز طبیعی مایع شــده با ۳ درصد کاهش، بیشــترین کاهش در ارزش را داشته اند.

 

رئیس کل گمرک خاطر نشــان کرد: متوســط ارزش گمرکــی هر تــن کالای صادراتی از ۳۵۱ دلار در ســه ماهه نخست ســال گذشته به ۳۵۷ دلار در ســه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ رسیده، که افزایش ۲ درصدی داشته است.

 

رضوانی فــر در خصــوص بزرگ تریــن مقاصد صادراتی کشور در سه ماهه سال جاری گفت: در این مدت چین با ۳.۶ میلیارد دلار، عراق ۳ میلیارد دلار، امارات متحده عربی ۱.۹ میلیارد دلار، ترکیه با ۱.۳ میلیارد دلار، افغانستان با ۵۲۴ میلیون دلار، پاکســتان ۵۱۴ میلیون دلار و هند با ۴۴۳ میلیون دلار، ۷ کشور عمده مقصد صادراتی ایران بودند و در سه ماهه امسال ۸۱ درصد از وزن و ۸۳ درصد از کل ارزش صادرات غیر نفتی کشور به ۷ کشور فوق الذکر صادر شده است.

 

وی در خصوص میزان واردات در سه ماهه سال جــاری افزود: در این مدت ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۴.۳ میلیارد دلار وارد کشــور شــده اســت که به لحاظ وزنی ۷.۷۳ درصد و از حیث ارزش ۱.۳۳ درصد افزایش نشان می دهد.

 

رئیــس کل گمــرک ادامــه داد: ۳ قلــم عمده کالا های وارداتی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳، ذرت دامی با ۸۹۰ میلیون دلار، کنجاله ســویا با ۴۸۳ میلیــون دلار و طلا به اشــکال خام با ۴۷۶ میلیون دلار بوده است.

 

رضوانی فــر اظهــار کرد: در بیــن ده قلم عمده کالا هــای وارداتی، بیش تریــن افزایش به لحاظ ارزش، به کنجاله سویا با رشدی ۱۰۱۵ درصدی، طلا به اشکال خام با رشدی ۲۶۵ درصدی و شکر با رشد ۱۵۰ درصدی اختصاص داشت.

 

به گفتــه وی، در بین ده قلم عمــده کالا های وارداتــی، بیش تریــن کاهش به لحــاظ ارزش دلاری، مربــوط به روغن دانــه آفتابگردان با ۵۰ درصد کاهش، برنــج با ۱۹ درصد کاهش و ذرت دامی با ۱۳ درصد کاهش بوده و متوســط ارزش گمرکی هر تــن کالای وارداتی ۱۵۲۶ دلار بوده که نسبت به رقم ۱۶۲۲ دلار در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲، ۶ درصد کاهش نشان می دهد.

 

رضوانی فــر در پایان در خصوص هفت کشــور عمده طرف معامله واردات با ایران در ســه ماهه ســال ۱۴۰۳، اظهــار کرد: در این مــدت امارات متحــده عربی با ۴.۵ میلیــارد دلار، چین با چهار میلیارد دلار، ترکیه بــا ۱.۸ میلیارد دلار، آلمان با ۴۹۲ میلیون دلار، هند با ۴۲۸ میلیون دلار، روسیه با ۳۰۹ میلیــون دلار و هلند با ۲۷۳ میلیون دلار هفت کشــور عمده طرف معامله واردات با ایران بودند.

منبع خبر: روزنامه اقتصادی امروز - 16 تیر 1403

دیدگاه کاربران