مشخصات کلی طرح

 

 

خوراک و محصولات

ظرفیت اسمی، میزان خوراک و محصول طرح مطابق جداول زیر می باشد.