اسکندر عبادتی

 

رشد در هر زمینه ای نشــانه بزرگ شدن و بالغ شدن می باشد؛ حال اگر رشــد مربوط به اقتصاد باشد، یعنی یک جامعه، متعهدانه به یک پیشــرفت کارا در حوزه اقتصاد رســیده اســت.

 

 

 

 

 

 

رشــد اقتصادی را در واقع می توان در افزایش تولید کالاها و خدمات اقتصادی، در مقایســه با یک بازه زمانی دیگر تعریف کرد.

 

رشــد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت اســت از افزایش تولید یک کشور در یک ســال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه.

 

در ســطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی(GNP)  یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در ســال مورد بحث به نســبت مقدار آن در یک ســال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شــود.

 

علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت های سال پایه استفاده می شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشــی از افزایش میزان تولیدات باشــد و تأثیر افزایش قیمت ها (تورم) حذف گردد.

 

پس به این ترتیب رشــد چیزی نیســت، جــز تغییرات )کمی) تولیدات ناخالص ملی یعنی تغییرات ، نسبت به یک سال پایه همان رشد خواهد بود.

 

منابع رشد اقتصادی افزایش نهاده های تولید(افزایش سرمایه یا نیروی کار) افزایش بهره وری عوامل تولید به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد عوامل موثر در رشد اقتصادی رابطه آموزش و رشد اقتصادی رشد و بهره وری ناشی از سرمایه گذاری آموزشی رشد اقتصادی ناشی از آثار خارجی رشد از ناحیه آثار انتشاری چرا برخی کشورها رشــد اقتصادی بالاتری را تجربه می کنند؟

 

در حوزه نظری:

 

تفکر غالب در حوزه نظری ناشی از نظریه سرمایه انسانی می باشــد که ادعا می کند آموزش از طریــق باروری و شکوفایی اندیشه، بهره وری و شــکوفایی اندیشه، بهره وری و توانمندی های افراد را افزایش می دهد.

 

 

در حوزه تجربی:

 

  • بخش خصوصی و بخش عمومی

 

  • کیفیت آموزش

 

  • ساختار آموزش

 

  • کیفیت برخورداری از خدمات آموزشی

 

  • توانمندی در بهره گیری از سرمایه های انسانی آثار خارجی آموزش چیست؟

 

آثار خارجی آموزش یعنی علاوه بر ارتقای توان تولید افراد آموزش دیده، بهره وری افراد آموزش ندیده نیز افزایش می یابد.

در ســطح کل جامعه آثار ســرمایه گذاری آموزشــی عبارتند از: آثار انتشاراتی یا سرریز دانش تاثیر آموزش بر توسعه دموکراسی توسعه سطح بهداشت عمومی افزایش بهره وری در محیط خانواده و کنترل جمعیت چرا آموزش بهره وری افراد راافزایش می دهد؟

 

 

به طور کلی بهره وری و رشد اقتصادی باعث:

 

  • کشف نهاده های جدید

 

  • بهبود کیفیت نهاده های موجود

 

  • بهبود کیفیت محصولات موجود

 

  •  کاهش هزینه تولید و تقلیل ناکارآمدی ها

 

  •  عرضه محصولات جدید

 

نتیجه گیری شــواهد تجربی در مورد رشــد اقتصادی مویدآن است که کشــورها نرخ های رشد متفاوت و ســطح توسعه نا همگونی را تجربه کرده اند که یکــی از علل عمده در این رابطه آموزش و مهارت افراد می باشد.

 

آموزش به خودی خود رشد و توسعه ایجاد نمی کند.

 

علاوه بر توســعه کمی و کیفی و رعایت عدالت در توزیع امکانات (جنبه عرضه)، اســتفاده مناســب از سرمایه انسانی (جنبه تقاضا)  نقش بســزایی دارد .

 

کشورهایی که فاقد شرایط مناسب برای بهره گیری از ظرفیت های انسانی هستند، باید با انجام اصلاحات متناسب سیاسی-  اقتصادی این شــرایط را تامین نمایند تا آثار سرمایه گذاری های انسانی تجلی پیدا کند.

 

 

«روزنامه اقتصاد مردم - 19 تیر 1403»

   تاریخ ثبت: 1403/04/19     |     |