رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلـس دهـم گفـت: ایـران پیشـرفت هایی در حـوزه دفاعــی در اوج تحریم هــا داشــت و ایــن پیشــرفت ها تـا حـد خوداتکایـی پیـش رفتـه اسـت، بنا بر ایـن ایـن موضـوع می توانـد بـه محـل مذاکـره دیگـری تبدیـل شــود و معتقــدم ایرانی هــا می تواننــد دســت برتــر را داشـته باشـند.

 

 

 

 

حشــمت الله فلاحــت پیشــه در بــاره این کــه دیپلمات هــای غربــی اعــلام کرده انــد کــه می خواهنــد مســئولیت را بــه ایــران بازگرداننــد و شفاف ســازی کننــد کــه مذاکــرات احیــای برجــام می توانــد در صورتی کــه ایــران پیشــنهادی بــرای خــروج از بن بســت کنونــی ارائــه ندهــد، پایــان یابــد، گفـت: معتقـدم دیپلماسـی برجـام بـه حـدی مسـبوق بـه سـابقه اسـت کـه بـه راحتـی کنـار گذاشـته نشـود و لــذا طــرح یکســری مواضــع ضرب الاجلــی بیشــتر بــا هــدف وادار کــردن طــرف مقابــل بــرای تعدیــل مواضعــش صــورت می گیــرد.

 

امــروز آن چیــزی کــه بیـش از هـر چیـز دیگـری مشـاهده می شـود، تـلاش اتحادیــه اروپــا بــرای جلوگیــری از شکســت یکــی از پروژه هــای دیپلماتیکــش اســت.

 

رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس دهــم یــادآور شــد: اتحادیــه اروپــا قبــل از آمریــکا وارد موضوعــات مذاکــره بــا ایــران شــده اســت، در واقــع تروئیــکای اروپایــی تجربــه مذاکــره بــا ۴ دولــت آقایــان خاتمــی، احمدی نــژاد، روحانــی و رئیسـی را بـرای جلوگیـری از شکسـت مذاکـره دارد و ایــن ســابقه را بــه خاطــر چنــد ضرب الاجــل کنــار نمی گــذارد.

 

وی بــا اشــاره بــه این کــه در حــال حاضــر ۲ دســته اصلـی در همـه کشـورهای عضـو برجـام بـرای رونـد مذاکــرات شــکل گرفتــه اســت، اظهــار داشــت: یــک دســته کــه از ایــن شــرایط اســتفاده می کننــد بــرای اینکــه عمــلا پایــان دیپلماســی را شــکل دهنــد و فضــا را بــه ســمت یــک تقابــل جــدی پیــش ببرنــد و در همــه کشــورها از جملــه خــود ایــران هــم ایــن دسـته را مشـاهده می کنیـم.

 

دسـته دیگـر را در طـرف آمریکایــی و در میــان جمهوری خواهــان مشــاهده می کنیــم کــه ایــن موضــوع را ۶ مــاه مانــده بــه انتخابــات میانــدوره ای کنگــره یــک فرصــت طلایــی می داننــد کــه می توانــد دســت آن هــا را بــه عنــوان رویکـردی کـه بـه سـود تندروهـای آمریکایـی اسـت، بــاز بگــذارد.

 

ایــن نماینــده پیشــین مجلــس شــواری اســلامی خاطرنشـان کـرد: در ایـن میـان هـم دسـته دیگـری وجــود دارد کــه در همــه کشــورها فعــال هســتند و نمی خواهنــد ســابقه دیپلماتیــک را کنــار بگذارنــد و معتقدنــد بایــد مــوارد اختلافــی را محــدود و بــر ســر موضوعــات مشــترک مذاکــره کــرد.

 

وی تاکیــد کــرد: در یــک مقطعــی احیــای برجــام و مذاکــرات آن عمــلا نقــاط چالشــی چندانــی نداشــت و طرفیـن روی تعهـدات متقابـل توافـق کـرده بودنـد امـا هنگامـی کـه یـک مانـع بیرونـی بـه اسـم روسـیه خــلاء ایجــاد کــرد و ایــن خــلا فقــط یــک منــع مقطعـی نبـود معنایـش ایـن بـود کـه دیپلماسـی بایـد بــه حاشــیه رانــده شــود کــه اتفاقــا دیپلماســی هــم معمــولا بــا ذکــر مــوارد اختلافــی بــه حاشــیه رانــده می شــود و اتفــاق دیگــری رخ می دهــد و همــه چیــز بــه ســمت و ســوی دیگــری رفــت.

 

فلاحت پیشــه بــا بیــان این کــه زمانــی کــه عمــلا برجــام احیــا نشــد مشــاهده کردیــم مــوارد اختلافــی جدیــدی مطــرح و حتــی برخــی از دیپلمات هــای ایرانــی کــه گفتــه بودنــد، متــن نهایــی نــگارش شــده اســت اعــلام کردنــد مــوارد اختلافــی داریــم، گفــت: مهمتریــن بحثــی کــه در ایــن بیــن مطــرح شــد تحریم هــای ســپاه بــود واقعیــت ایــن اســت کــه اروپــا می خواهــد هــر موضوعــی را در کانــال خــودش دنبــال کنــد؛ بــه اختلافــات برجامــی بــه عنــوان یــک موضــوع هســته ای پایــان دهــد امــا موضــوع تحریم هــای متقابــل ایــران و آمریــکا را هــم در یــک کانــال مــوازی مــورد بحــث قــرار دهد.

 

وی ادامــه داد: مشــاهده کردیــم همان طــور کــه آمریکایی هــا ســپاه را در فهرســت تحریم هــا قــرار دادنــد ایــران هــم ســنتکام را در لیســت تحریم هــا قــرار داد و ایــن تبدیــل بــه یــک عامــل دوجانبــه و یــک رفتــار مقابلــه بــه مثــل شــد.

 

رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس دهــم بیــان کــرد: واقعیــت ایــن اســت کــه امــروز آمریکایی هــا بیشــتر از ایرانی هــا نگرانــی دارنــد؛ چرا کــه نیروهــای نظامــی و برخــی از شــخصیت های آنــان در لیســت تحریم هــای ایــران هســتند و مــا مشــاهده می کنیــم آمریکایی هــا بــه دنبـال ضمانتـی هسـتند کـه عوامـل شـهادت سـردار ســلیمانی توســط ایــران مــورد پیگــرد و انتقــام قــرار نگیرنــد.

 

وی یــادآور شــد: ایــران پیشــرفت هایی در حــوزه دفاعــی در اوج تحریم هــا داشــت و ایــن پیشــرفت ها تـا حـد خوداتکایـی پیـش رفتـه اسـت بنا بر ایـن ایـن موضـوع می توانـد بـه محـل مذاکـره دیگـری تبدیـل شــود و معتقــدم ایرانی هــا می تواننــد دســت برتــر را داشــته باشــند.

 

در حــال حاضــر بیــش از ایــن کــه سیاســت جدیــد در اروپــا یــک سیاســت تــوأم بــا التیماتـوم باشـد، سیاسـت بـا هـدف رسـیدن بـه یـک راه حــل بــرون رفــت از ایــن رخــوت برجامــی اســت.

 

«روزنامه عصر توسعه - هجدهم اردیبهشت 1401»

   تاریخ ثبت: 1401/02/18     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |