پیشرفت صنعت در ارتباطات و مشارکت های بین المللی محقق می شود.

 

 

 

 

 

شرکت ها در همکاری های تنگاتنگی که با یکدیگر دارند زمینه توسعه علمی صنعت را رقم می زنند.

 

نباید از این مسئله غافل شد.

 

بدون مشارکت بین المللی زمان را از دست می دهیم و کارها کند پیش می رود.

 

البته تاکید می کنم نباید توانمندی های خود را دست کم بگیریم اما همکاری و مشارکت بین المللی هم ضرورت دارد.

 

واحدهای تحقیق و توسعه شرکت های بزرگ بین المللی بسیار فعال هستند.

 

این واحدها براساس دانش فنی برای توسعه محصولات به لحاظ کیفی، تنوع و تعدد تشکیل شده و فعالیت دارند.

 

عنوان می شود همراهی بنگاه های اقتصادی با تکنولوژی روز منجر به شکل گیری شرکت های دانش بنیان می شود و فلسفه شرکت های دانش بنیان هم بر همین اساس بوده است.

 

در این راستا ضرورت دارد واحدهای صنعتی اعم از خودروسازی و سایر صنایع ساختار دانش بنیان داشته باشند.

 

به طور قطع، نقش شرکت های دانش بنیان در تولید می تواند کلیدی باشد و در این میان، صنعتگران نباید با روش های فناورانه بیگانه باشند.

 

در حوزه تحقیق و توسعه مسئله مهم تامین منابع مالی موردنیاز است، زیرا این مسئله نیازمند سرمایه گذاری هنگفتی است.

 

 امور مربوط به پژوهش، تحقیق، آزمایش و... ۶ ماهه و یک ساله جواب نمی دهد.

 

در حوزه تامین مالی هم در تمام کشورها بانک ها متولی این امر هستند اما بانک های کشور برای فعالیت های بلندمدت سرمایه گذاری نمی کنند.

 

 

البته باید به آنها حق داد، زیرا بانک هم بنگاه اقتصادی است که با توجه به نرخ تورم کشور حاضر به سرمایه گذاری بلندمدت نیست.

 

آنها یا منابع مالی موردنیاز را در اختیار ندارند یا اگر هم داشته باشند، تمایلی به سرمایه گذاری بلندمدت ندارند.

 

فعالیت های بلندمدت تجاری نیست و خیلی زود به بهره وری نمی رسد؛ بنا بر این دولت باید ورود کند همان طور که سایر دولت ها در کشورهای جهان این گونه عمل می کنند.

 

مشارکت های بین المللی و همراهی چند بنگاه اقتصادی بزرگ با یکدیگر سبب می شود سرمایه ها در کنار هم عدد قابل توجهی شود و به این ترتیب در دل این مشارکت ها فناوری های جدید ظهور و بروز می کند.

 

در شرایط فعلی و محدودیت های بین المللی کشور، شنیده ها حاکی است که بودجه هایی برای تحقق شعار سال در راستای تاسیس و گسترش شرکت های دانش بنیان به تصویب رسیده که امیدواریم منابع مالی مطلوبی برای این موضوع باشد.

 

ضرورت دارد منابع مالی با گرفتن تعهد به شرکت ها واگذار شود تا مانع هرزرفت سرمایه ها همچون گذشته باشیم.

 

فعالیت فناورانه فقط این نیست که به تکنولوژی جدید دست یابیم و همین که با روش هایی به ارتقا و بهره وری محصول کمک کنیم، خود موفقیت بزرگی برای صنعت به شمار می رود.

 

پیشرفت در صنایع با روند کندی در حال انجام است، زیرا کمبود نقدینگی صنعتگران را ناگزیر به گذران امور روزمره کرده است.

 

اگر در هر صنعتی تولیدکنندگان بزرگ در کنار هم حرکت کنند، به طور قطع زودتر به نتیجه می رسیم ضمن اینکه اگر این حرکت فرامرزی رخ دهد، موفقیت ها بیشتر بوده و اهداف زودتر محقق می شود.

 

صنعت خودرو جهان پیشرفت زیادی کرده و تا چند سال دیگر، خودران ها و خودروهای برقی جایگزین خودروهای با سوخت فسیلی می شوند.

 

ارتباطات جهانی باعث می شود فرآیند تولید همراه با تحولات روز جهان باشد و صنعتگر ناچار بر همان اساس برنامه های خود را تدوین می کند.

 

بنا بر این امروز ضرورت همکاری های بین المللی بیش از هر زمان دیگر احساس می شود.

 

 

«روزنامه صنعت، معدن و تجارت - نوزدهم اردیبهشت 1401»

   تاریخ ثبت: 1401/02/19     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |